Algemene voorwaarden Imkerij de Walhut

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze webshop en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. 

Identiteit onderneming

Imkerij de Walhut
Grote Beerlaan 29
5632 DN Eindhoven

T: 06-11837104
M: imkerijdewalhut@gmail.com

KVK-nr: 17266039
BTW-nr: NL141377045B01 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Imkerij de Walhut zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 Prijzen en informatie

 1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. De verzendkosten in Nederland bedragen tot 10 kg € 6,95 en van 10 t/m 30 kg € 13,25. Deze kosten kunnen ook op de webshop worden terug gevonden.
 3. De inhoud van de webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie op de webshop ten allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de webshop en in andere van Imkerij de Walhut afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. 

Totstandkoming Overeenkomst

Op het moment dat u via de webshop een bestelling plaatst komt er een overeenkomst tot stand tussen u en Imkerij de Walhut. U ontvangt daarvan een digitale bevestiging. 

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door ons is ontvangen, sturen we de producten, met inachtneming van de op de webshop vermeldde levertijd, zo spoedig mogelijk toe. Heeft u gekozen voor het afhalen van de bestelling op ons adres, dan zetten wij de bestelling klaar, met inachtneming van de op de webshop vermelde afspraken en gegevens.
 2. Op de webshop wordt duidelijk omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden, of opgehaald kunnen worden.
 3. Indien we de producten niet binnen de overeengekomen termijn kunnen leveren, brengen wij u daarvan op de hoogte. U kunt in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of u krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 4. We raden u aan om de geleverde producten te inspecteren en eventuele gebreken zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie ook het artikel over garantie en conformiteit.
 5. Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op u. 

Herroepingsrecht

 1. U heeft als consument het recht om de aankoop binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat u, of een door u aangewezen derde, de producten ontvangen heeft. Wordt uw bestelling in meerdere zendingen geleverd, dan gaat de termijn in op de dag nadat u de laatste zending heeft ontvangen. Vervolgens heeft u 14 kalenderdagen de tijd om de producten te retourneren.
 2. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Eventuele betaalde kosten voor verzending en betaling van het product zullen bij retour van de gehele bestelling aan u worden terugbetaald.
 3. Binnen de herroepingstermijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag de verpakking alleen openen en het product alleen gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat u in een fysieke winkel zou doen.
 4. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 5. U kunt de overeenkomst ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten te zenden aan Imkerij de Walhut, of op andere ondubbelzinnige wijze aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop af ziet. We bevestigen de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft u nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Imkerij de Walhut
Grote Beerlaan 29
5632 DN Eindhoven

 1. U dient ten allen tijde te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig retour gestuurd zijn, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 2. Indien u na afloop van de in lid 1 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet hebt teruggezonden, is de koop een feit.
 3. Reeds betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat u de bestelling heeft betaald. We mogen wachten met terugbetalen tot we het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.
 4. Deze informatie over het herroepingsrecht en de te volgen procedure wordt ook duidelijk op de website vermeld.

 Uitsluiting herroepingsrecht

Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is gebroken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Op de webshop vermelden wij voorafgaand aan de bestelling welke producten dit betreft.

 Betaling

U dient betalingen aan Imkerij de Walhut volgens de in de bestelprocedure en op de webshop aangegeven betaalmethoden te voldoen. Wij zijn vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 Garantie en conformiteit

 1. Wij staan er voor in dat de producten voldoen aan de op de webshop vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen of overheidsvoorschriften.
 2. De door ons verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 3. Indien het afgeleverde product een gebrek vertoont dient u ons hiervan direct in kennis te stellen.
 4. Indien we de klacht gegrond achten, worden na overleg met u de producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door u betaalde prijs over het product.

 Klachtenprocedure

 1. Indien u een klacht heeft over een product en/of over andere aspecten van onze dienstverlening, dan kun je per e-mail of per post een klacht indienen. De contactgegevens vindt u onder aan deze Algemene Voorwaarden.
 2. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie van ons. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zullen we binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen we verwachten een inhoudelijke of definitieve reactie te geven.

 Persoonsgegevens

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze verwerken we conform de op de webshop gepubliceerde privacy policy.

 Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Imkerij de Walhut gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 Contactgegevens

Heeft u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Imkerij de Walhut
Grote Beerlaan 29
5632 DN Eindhoven
imkerijdewalhut@gmail.com
06-11837104